Khai ấn đền trần hàng vạn công an, bộ đội bảo vệ | Camera Cầu Giấy